หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล

 

หลักสูตรประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนแรกเป็นความรู้การบริหารทั่วไปที่จำเป็น เช่น ภาวะผู้นำ การบริหารองค์กร การบริหารทรัพยากร การตลาดในธุรกิจการบริการ การเงินและการบัญชีสำหรับผู้บริหาร เป็นต้น โดยเนื้อหาได้ปรับเข้าสู่บรรยากาศของการบริการด้านสุขภาพ

ส่วนที่สองเป็นเนื้อหาที่มุ่งเน้นการบริหารโรงพยาบาล ถือเป็นจุดเด่นของหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจในระบบการจัดการของโรงพยาบาล ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากองค์กรหรือธุรกิจประเภทอื่น ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรและสาธารณูปโภค ของโรงพยาบาล สามารถออกแบบระบบงานและจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมแก่การบริการ เช่น การเตรียมพร้อมต่อสาธรณภัย ระบบมาตรฐานโรงพยาบาล การควบคุมความเสี่ยง เป็นต้น หลักสูตรจะนำเสนอแนวคิดและเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานา ชาติ วิทยากรของหลักสูตรเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละสาขา เพื่อถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงแก่ผู้เข้ารับการอบรม

ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างผู้นำเพื่อการบริหารโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ

แนวคิดของหลักสูตร

การบริหารโรงพยาบาลในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และการแข่งขันด้านบริการทางการแพทย์ที่สูงขึ้น ผู้บริหารโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร รวมทั้งบุคลากรในองค์กร เพื่อนำพาให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

เพื่อสร้างนักบริหารโรงพยาบาลที่มีคุณลักษณะ
๑. มีภาวะผู้นำและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
๒. สามารถบริหารจัดการโรงพยาบาลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทำให้บุคลากรรู้สึกถึงความมั่นคงขององค์กร มีขวัญและกำลังใจ
๓. สามารถพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้เป็นเป็นบุคลากรที่มีความสามารถใน การบริหารจัดการ เพื่อให้การบริการที่ดีได้มาตรฐาน, ปลอดภัย และเป็นที่พอใจ ของผู้รับบริการ
๔. เป็นนักบริหารโรงพยาบาลอาชีพ สามารถประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและงานบริการสุขภาพที่มี การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การรับรองหลักสูตร

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการบริหารโรงพยาบาล (สำหรับผู้บริหารระดับกลาง)

เป็นหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตร "โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล" (MU-EDP)

Last Updated on Monday, 22 December 2014 15:53
 


โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-1274, 02-201-1547, 02-201-0800, 02-201-0815 โทรสาร 02-354-7296 E-mail Address: ramahas2514@gmail.com, rahas@mahidol.ac.th