หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล

 

 

ด้วย  เป้าหมายที่จะพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารโรงพยาบาล (ระดับกลาง) ให้มีความพร้อมในการสานต่อนโยบายจากผู้บริหาระดับสูงให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม และมีประสิทธิภาพ จนบรรลุวัตถุประสงค์หลักขององค์กร และประสบความสำเร็จ  หลักสูตรนี้ เป็นหลักสูตรที่จัดทำขึ้นเพื่อผู้บริหารระดับกลาง ที่มีระยะเวลาเรียน 5 เดือน  จึงได้พัฒนาหลักสูตรให้มีความสอดคล้องกับธุรกิจโรงพยาบาลในปัจจุบันที่กำลังจะเติบโต
ไปพร้อมกับจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้น

หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาล  ประกอบด้วย 2 ส่วน

ส่วนแรก เน้นเนื้อหา "ตามสมรรถนะของผู้บริหารระดับกลางในองค์กรภาครัฐ" ทางด้านบริหารงานสมัยใหม่

(1) สมรรถนะในการทำงาน - ภาวะผู้นำ วิสัยทัศน์ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ มนุษยสัมพันธ์ การสร้างทีมงานและการทำงานแบบมีส่วนร่วม

(2) สมรรถนะเฉพาะด้าน - การตลาดในธุรกิจบริการ การจัดการการเงิน การบัญชีสำหรับผู้บริหาร การบริหารจัดการเทคโนโลยี และการบริหารทรัพยากรมนุษย์

(3) สมรรถนะด้านการธุรกิจ-การบริหารจัดการความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การบริหารการเปลี่ยนแปลง การสื่อสาร จูงใจ และการสร้างแนวร่วมและเครือข่าย

(4) สมรรถนะทางจริยธรรม-ความรับผิดชอบต่อสังคม การเป็นแบบอย่าง และการมีจิตสาธารณะ   โดยเนื้อหาได้ปรับเข้าสู่บรรยากาศของการบริการในธุรกิจสุขภาพ

ส่วนที่สอง เน้นเนื้อหา "การบริหารโรงพยาบาล" ถือเป็นจุดเด่นของหลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าใจในระบบการจัดการของโรงพยาบาล ซึ่งมีลักษณะพิเศษที่แตกต่างจากองค์กรหรือธุรกิจประเภทอื่น ผู้เข้ารับการอบรมจะได้เรียนรู้หลักการบริหารจัดการทรัพยากรและสาธารณูปโภค ของโรงพยาบาล สามารถออกแบบระบบงานและจัดสรรทรัพยากรของหน่วยงานต่างๆ ให้เหมาะสมแก่การบริการ เช่น การเตรียมพร้อมต่อสาธารณภัย ระบบมาตรฐานโรงพยาบาล การควบคุมความเสี่ยง เป็นต้น หลักสูตรจะนำเสนอแนวคิดและเทคโนโลยีระดับสูงซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับนานา ชาติ วิทยากรของหลักสูตรเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละสาขา เพื่อถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงแก่ผู้เข้ารับการอบรม

ปรัชญาของหลักสูตร

สร้างผู้นำเพื่อการบริหารโรงพยาบาลที่มีคุณภาพ ที่    "คิดนอกกรอบ  มองรอบทุกประเด็น"

แนวคิดของหลักสูตร

การบริหารโรงพยาบาลในยุคปฏิรูประบบสุขภาพ ความคาดหวังของผู้ใช้บริการ และการแข่งขันด้านบริการทางการแพทย์ที่สูงขึ้น ผู้บริหารโรงพยาบาลจึงจำเป็นต้องมีภาวะผู้นำ มีวิสัยทัศน์ มีความสามารถด้านการบริหารจัดการและพัฒนาองค์กร รวมทั้งบุคลากรในองค์กร เพื่อนำพาให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการทางการแพทย์ที่ได้มาตรฐาน ปลอดภัย เป็นที่พึงพอใจของผู้รับบริการ และดำรงอยู่ได้อย่างยั่งยืน

จุดมุ่งหมายของหลักสูตร

เพื่อสร้างนักบริหารโรงพยาบาลที่มีคุณลักษณะ
1. มีภาวะผู้นำและมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล
2. สามารถบริหารจัดการโรงพยาบาลได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ ทำให้บุคลากรรู้สึกถึงความมั่นคงขององค์กร มีขวัญและกำลังใจ
3. สามารถพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องให้เป็นเป็นบุคลากรที่มีความสามารถใน การบริหารจัดการ เพื่อให้การบริการที่ดีได้มาตรฐาน, ปลอดภัย และเป็นที่พอใจ ของผู้รับบริการ
4. เป็นนักบริหารโรงพยาบาลอาชีพ สามารถประยุกต์ความรู้และเทคโนโลยีเพื่อการบริหารและงานบริการสุขภาพที่มี การเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

การรับรองหลักสูตร

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรองหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการบริหารโรงพยาบาล (สำหรับผู้บริหารระดับกลาง)

เป็นหลักสูตรเทียบเท่าหลักสูตร "โครงการพัฒนานักบริหารมหาวิทยาลัยมหิดล" (MU-EDP)  Executive Development Program

[ผู้บริหารระดับกลาง]

Last Updated on Wednesday, 15 July 2015 14:00
 


โรงเรียนการบริหารงานโรงพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้น 8 อาคารเรียนและปฎิบัติการรวมด้านการแพทย์ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 02-201-1274, 02-201-1547, 02-201-0800, 02-201-0815 โทรสาร 02-354-7296 E-mail Address: ramahas2514@gmail.com, rahas@mahidol.ac.th