ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ระบุคำที่ต้องการค้นหา

ค้นหา

หมายเหตุ : ค้นหาตามชื่อตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งที่ต้องการ

 

 

ตำแหน่งงานว่าง

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 46 รายการ

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 5 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลอายุรศาสตร์

หัวหน้าหน่วยงาน / Chief

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

หน่วยงาน : ภาควิชารังสีวิทยา งานสารสนเทศทางรังสีวิทยา

หัวหน้าหน่วยงาน / Chief

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลศัลยศาสตร์

หัวหน้าหน่วยงาน / Chief

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลจักษุ โสต ศอ นาสิกวิทยา

นักวิทยาศาสตร์ / Scientist

จำนวน : 2 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หัวหน้าหน่วยงาน / Chief

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ภาควิชารังสีวิทยา งานรังสีวิทยาวินิจฉัย

นักวิชาการศึกษา / Educator

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา งานบริหารทั่วไปและธุรการ

ผู้ช่วยพยาบาล / Practical Nurse

จำนวน : 3 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตร

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

นักรังสีการแพทย์ / Radiological Technologist

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม งานรังสีวิทยา

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 46 รายการ