ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ระบุคำที่ต้องการค้นหา

ค้นหา

หมายเหตุ : ค้นหาตามชื่อตำแหน่ง

ค้นหาตำแหน่งที่ต้องการ

 

 

ตำแหน่งงานว่าง

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 39 รายการ

หัวหน้าหน่วยงาน / Chief

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

หัวหน้าหน่วยงาน / Chief

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลออร์โธปิดิกส์และฟื้นฟูฯ

นักวิชาการศึกษา / Educator

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สำนักงานการศึกษา งานบริหารการศึกษา

นักกายอุปกรณ์ / Prosthetist

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานบริหารทั่วไปและธุรการ

ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด / Physical Therapist Assistant

จำนวน : 2 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู

นักกายภาพบำบัด / Physiotherapist

จำนวน : 3 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู

หัวหน้าหน่วยงาน / Chief

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 3 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายการคลัง

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ / Computer Programmer

จำนวน : 2 อัตรา

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา / Audio-Visual Technical Officer

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สำนักงานคณบดี งานโสตทัศนศึกษา

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 39 รายการ