กลับหน้าหลัก 

คำนำหน้าชื่อ
นาย
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทย)
ปริญญ์ วาทีสาธกกิจ
ชื่อ - นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
ตำแหน่ง/ตำแหน่งวิชาการ
แพทย์ประจำบ้าน
สังกัด
ภาควิชาอายุรศาสตร์
ที่อยู่
1149/29 ต.สามเสนใน พญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์
e - mail
วุฒิการศึกษา(สูงสูด)
สาขาวิชา
สถาบันการศึกษา
ผลงานวิจัย (2 ปีหลัง)
งานวิจัยที่สนใจ
งานวิจัยที่นำไปปฏิบัติ
เครือข่ายวิจัย/กลุ่มวิจัย
ความชำนาญ(ระบุได้มากกว่า 1 สาขา)
รูป