คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Board)

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ภานุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรธร พูลเกษ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงสินี ดิษฐบรรจง

ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

ศาสตราจารย์รุจา ภู่ไพบูลย์
โรงเรียนพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงโฉมชบา สิรินันทน์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงอาภัสณี โสภณสฤษฎ์สุข
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงชนิกา อังสนันท์สุข
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คณิสส์ เสงี่ยมสุนทร
คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

อาจารย์ ดร.นายแพทย์กรกช เกษประเสริฐ
ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

อาจารย์เพชรัตน์ พานทอง
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

ดร.สมรักษ์ สหพงศ์
สถาบันจักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

อาจารย์ ดร.นิภาพร บุตรสิงห์
โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

อาจารย์ ดร.คณิต ภู่ไข่
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

เภสัชกรหญิงนันทพร เล็กพิทยา
ภาควิชาเภสัชกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

กรรมการ

เภสัชกรภิฏฐา สุรพัฒน์
ภาควิชาเภสัชกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

Copyright © 2018 Facultty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All rights reserved.

Navigation

Social Media