คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (Board)

ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0917745100
อีเมล์. CHUSAK.OKA@MAHIDOL.AC.TH

รองประธานกรรมการ

รองศาสตราจารย์นายแพทย์ภานุวัฒน์ เลิศสิทธิชัย
ภาควิชาศัลยศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-251-3137
อีเมล์. PANUWAT.LER@MAHIDOL.AC.TH

กรรมการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์พัฒน์ มหาโชคเลิศวัฒนา
ภาควิชากุมารเวชศาสตร
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-868-1410
อีเมล์. PAT.MAH@MAHIDOL.AC.TH

กรรมการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-224-3847
อีเมล์. BOONSONG.ONG@MAHIDOL.AC.TH

กรรมการ

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงสุภนีวรรณ เชาว์วิศิษฐ์
ภาควิชารังสีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-391-4442
อีเมล์. SUPHANEEWAN.JAO@MAHIDOL.AC.TH

กรรมการ

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงดวงฤดี วัฒนศิริชัยกุล
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-574-5879
อีเมล์. DUANGRURDEE.WAT@MAHIDOL.AC.TH

กรรมการ

ศาสตราจารย์แพทย์หญิงรุจา ภู่ไพบูลย์
โรงเรียนพยาบาล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-441-9138
อีเมล์. RUJA.PHU@MAHIDOL.AC.TH

กรรมการ

ศาสตราจารย์นายแพทย์ธีรธร พูลเกษ
ภาควิชาอายุรศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. -
อีเมล์. TEERATORN.PUL@MAHIDOL.AC.TH

กรรมการ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงรัตนา สายพานิชย์
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-2011478 ต่อ 231
อีเมล์. RATANA.SAI@MAHIDOL.AC.TH

กรรมการ

รองศาสตราจารย์จรรยา เศรษฐบุตร
มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. -
อีเมล์. chanya_sethaput@yahoo.com

กรรมการ

รองศาสตราจารย์แพทย์หญิงโฉมชบา สิรินันทน์
ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-653-9693
อีเมล์. CHOMCHABA.SIR@MAHIDOL.AC.TH

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร.ศรีสมร ภูมนสกุล
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-0750
อีเมล์. srisamorn.phu@mahidol.ac.th

กรรมการ

รองศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิงอารีย์พรรณ โสภณสฤษฎ์สุข
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-2805
อีเมล์. areepan.sop@mahidol.ac.th

กรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์อุษณรัสมิ์ อนุรัฐพันธ์
ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 0818074799
อีเมล์. USANARAT.ANR@MAHIDOL.AC.TH

กรรมการ

อาจารย์ ดร.อุดม จันทรารักษ์ศรี
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-5647
อีเมล์. scuct@mahidol.ac.th

กรรมการ

ดร.สมรักษ์ สหพงศ์
สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-448-0663
อีเมล์. SOMRUX.SAH@MAHIDOL.AC.TH

ผู้ช่วยเลขานุการ

นางสาววันเพ็ญ จามรวงศ์
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 2175
อีเมล์. hung_rama@hotmail.com

Copyright © 2018 Facultty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All rights reserved.

Navigation

Social Media