ดาวน์โหลด แบบฟอร์มประเภทต่างๆ (Download)

แบบฟอร์ม ประเภทต่างๆ ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

โครงการที่มีความเสี่ยงต่ำ (Minimal Risk)  หัตถการที่ดำเนินการแล้วถือว่าความเสี่ยงไม่มากไปกว่าการใช้ชีวิตประจำวันตามนิยามของ... (อ่านต่อ..)
-> ศึกษาวิจัยจากข้อมูลย้อนหลัง retrospective study / การวิจัยสิ่งส่งตรวจจากร่างกายมนุษย์ที่สะสมไว้แล้วหรือเหลือจากงานประจำ (Leftover specimen) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-> แบบสอบถาม/ แบบสัมภาษณ์  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-> เก็บข้อมูลจากศพ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-> นำข้อมูลจากโครงการที่อนุมัติจริยธรรมการวิจัยแล้ว มาวิเคราะห์ข้อมูลเพิ่มเติม/ มาเป็นส่วนหนึ่งของโครงการที่ขอใหม่   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม !
โครงการที่มีความเสี่ยงมากกว่าความเสี่ยงต่ำ (More Than Minimal Risk) โครงการที่ไม่จัดอยู่ในประเภทความเสี่ยงต่ำ หรือเป็นโครงการที่มีความ (อ่านต่อ..)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม !

โครงการวิจัยExemption from Regular Review  โครงการวิจัยที่ดำเนินการกับร่างอาจารย์ใหญ่ (ศพที่เจ้าของร่างยินดีบริจาคเพื่อ การศึกษา) โดยไม่รวมการวิจัยในศพลักษณะอื่น (อ่านต่อ..) 

-> 
กรณีที่ผู้วิจัยยื่นเสนอรายงานผู้ป่วยเฉพาะราย Case report ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
-> กรณีที่ผู้วิจัยยื่นเสนอรายงานอื่นๆ  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม !

โครงการที่หมดอายุเกิน 90 วัน 
โครงการวิจัยวิจัยที่หมดอายุเกิน 90 วัน ต้องการต่ออายุการรับรองโดยมีการขาดช่วง (suspension) หรือต้องขอการรับรองใหม่(มีเอกสารรับรองฯ ใน โครงการวิจัยเดียวกันมากว่า 1 ใบ)  ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม !

แบบฟอร์มต่ออายุโครงการวิจัย 
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

ไม่มีแบบฟอร์ม !
แบบฟอร์มเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการวิจัย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม !
แบบฟอร์มขอเพิ่ม-ยกเลิก ชื่อผู้ร่วมโครงการวิจัย
ไม่มีแบบฟอร์ม !
แบบฟอร์มรายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (SAE)
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม !
แบบฟอร์มแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย(Amendment)
ไม่มีแบบฟอร์ม !
แบบฟอร์มการรายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย
ไม่มีแบบฟอร์ม !
แบบฟอร์มการเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม !
แบบฟอร์มการแจ้งปิดโครงการวิจัย
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม !
แบบฟอร์มการยกเลิกโครงการ
ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
ไม่มีแบบฟอร์ม !

ไม่มีแบบฟอร์ม !

ไม่มีแบบฟอร์ม !

ไม่มีแบบฟอร์ม !

ไม่มีแบบฟอร์ม !

ไม่มีแบบฟอร์ม !

ไม่มีแบบฟอร์ม !

ไม่มีแบบฟอร์ม ! 

ไม่มีแบบฟอร์ม !

Copyright © 2018 Facultty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All rights reserved.

Navigation

Social Media