วิธีใช้งานระบบ (How to)

ระบบขอจริยธรรม (EC-Submission) คือ ระบบโปรแกรมเพื่อให้นักวิจัยทำการส่งโครงการวิจัยเพื่อขอจริยธรรมวิจัยในคนผ่านระบบ หรือขอรับบริการด้านอื่นๆ รวมไปถึงการให้คณะกรรมพิจารณาจริยธรรมผ่านระบบ (Online) ดังนี้
1.ขอจริยธรรมโครงการใหม่
2.ขอจริยธรรมโครงการย่อย
3.ขอต่ออายุโครงการวิจัย
4.ขอเปลี่ยนชื่อหัวหน้าโครงการ
5.ขอเพิ่ม/ยกเลิก ชื่อผู้ร่วมวิจัยโครงการ
6.รายงานเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (SAE) : Serious adverse event
7.ขอแก้ไขเพิ่มเติมโครงการวิจัย (Amendment)
8.รายงานการเบี่ยงเบนจากโครงการวิจัย (Protocol Deviation)
9.รายงานผลการดำเนินงาน
10.ขอเปลี่ยนชื่อโครงการวิจัย
11.แจ้งปิดโครงการวิจัย
12.แจ้งยกเลิกโครงการวิจัย
13.แจ้งดำเนินการเรื่องอื่นๆ
14.แจ้งเอกสารรับรองการอบรมจริยธรรม

-----------ภาพรวมการทำงานดังนี้---------------