ตรวจสอบโครงการวิจัยที่ได้รับการรับรองจริยธรรมวิจัยในคน (Investigate)

ค้นหา:

ใช้สำหรับตรวจสอบ หรือ ค้นหาข้อมูลการรับรองจริยธรรมวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิด


ไม่มีข้อมูล !

หมายเหตุ : แสดงข้อมูล การรับรองจริยธรรมวิจัยในคน 3 หัวข้อ ดังนี้
1.ขอจริยธรรมโครงการใหม่
2.ขอจริยธรรมโครงการย่อย
3.ขอต่ออายุโครงการวิจัย

Copyright © 2018 Facultty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All rights reserved.

Navigation

Social Media