ข่าว & ประชาสัมพันธ์


ข้อมูล
ID :
14
วันที่ :
04 ตุลาคม 2562 14:45:19 น.
เรื่อง :
ขอให้ผู้วิจัยที่โครงการวิจัยได้รับการสุ่มตรวจ รายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัยและหนังสือยินยอมเข้าร่วมโครงการวิจัย ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562
รายละเอียด (ถ้ามี) :

เอกสารที่ใช้ในการรายงานผลโครงการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนสุ่มตรวจ 

1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งเอกสารรายงานผลโครงการวิจัยที่สุ่มตรวจ        download

2. แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี (Annual Report)         download

3. เอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Patient/Participant Information Sheet)       

4. หนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form/Assent Form)

5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

 ***  ขอให้ผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (ตามแบบฟอร์มข้างบน) และรวบรวม หนังสือหนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form) โดยผู้วิจัยสามารถเลือกรูปแบบการส่งได้ดังนี้

รูปแบบที่ 1   ส่งเอกสารออนไลน์ผ่านระบบ     คลิก

รูปแบบที่ 2   นำเอกสารทั้งหมดใส่ซองมาที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน 

รูปแบบที่ 3   จัดส่งบันทึกข้อความส่งเอกสารรายงานผลโครงการวิจัยที่สุ่มตรวจ พร้อมระบุ วัน เวลา สถานที่ที่สะดวกให้เข้าติดามตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย (visit site) และตรวจสอบ หนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form/Assent Form) ที่รวบรวมไว้ (ระบุวัน เวลา สถานที่มาในบันทึกข้อความ)เอกสารแนบ :
ไม่มีเอกสารประกอบ
จำนวนผู้อ่าน :
625
ผู้บันทึก :
วันที่ 04 ตุลาคม 2562 14:45:19 น. ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. : 065-9616953