ข่าว & ประชาสัมพันธ์


ข้อมูล
ID :
23
วันที่ :
21 มกราคม 2563 15:27:24 น.
เรื่อง :
คลิปวีดีโอ ขั้นตอนการต่ออายุโครงการวิจัยผ่านระบบออนไลน์
รายละเอียด (ถ้ามี) :
ขั้นตอนการต่ออายุโครงการวิจัยผ่านระบบออนไลน์  download 1. แบบฟอร์มขอต่ออายุโครงการ จาก https://www.rama.mahidol.ac.th/research/th/ethics/form/after-approve/potocal-update#overlay-context=th/ethics/form/newsubmission/fullboard
2. ระบบขอจริยธรรมการวิจัย https://www2.ra.mahidol.ac.th/e-submission/index.aspx
เอกสารแนบ :
ไม่มีเอกสารประกอบ
จำนวนผู้อ่าน :
1495
ผู้บันทึก :
วันที่ 21 มกราคม 2563 15:27:24 น. ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. : 02-2010388