ข่าว & ประชาสัมพันธ์


ข้อมูล
ID :
29
วันที่ :
22 กรกฎาคม 2563 13:52:46 น.
เรื่อง :
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย ปี 2563 (ผ่านระบบออนไลน์)
รายละเอียด (ถ้ามี) :
อบรมผ่านระบบ ZOOM วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เวลา (08.30-16.00)
รายละเอียดต่างๆ ทางหน่วยจริยธรรมการวิจัยในคนจะส่งให้ผู้เข้าร่วมอบรมทาง mail ทีลงทะเบียนไว้
เอกสารแนบ :
จำนวนผู้อ่าน :
639
ผู้บันทึก :
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 13:52:46 น. ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. : 065-9616953