ข่าว & ประชาสัมพันธ์


ข้อมูล
ID :
30
วันที่ :
31 สิงหาคม 2563 08:59:13 น.
เรื่อง :
รายชื่อผู้ผ่านการอบรมหลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย ปี 2563 และได้รับประกาศนียบัตร
รายละเอียด (ถ้ามี) :

รายชื่อผู้ผ่านการอบรม หลักจริยธรรมการวิจัยในคนสำหรับนักวิจัย ปี 2563 และได้รับใบประกาศนียบัตร
ชื่อ-สกุล ภาควิชา
น.ส.ซอเซีย มุตตารักษ์ โภชนการ (Nutrition)
น.ส.อรอนงค์ เลิศสมผล โภชนศาสตร์
น.ส.สุพิชญ์รดา พงศ์ศรีกุล โภชนศาสตร์
น.ส.พิมพ์วรีญ์ ไตรสถิตวร โภชนศาสตร์
น.ส.สุภาวดี รัตนประสิทธิ์ โภชนศาสตร์
น.ส.ทิฆัมพร รองสูงเนิน โภชนศาสตร์
น.ส.วราพร รุ่งโรจน์ประทีป โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
ผศ.ธิราภรณ์ จันทร์ดา โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
น.ส.นิติภรณ์ แสงทวี โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
น.ส.พรทิพย์ อยู่ญาติมาก โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
น.ส.รินรตา ศรีเทวินทร์ โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
น.ส.กวินธิดา ละม้าย โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
น.ส.วุฒารักษ์ พึ่งพุทโธ กลุ่มสาขาโภชนศาสตร์
ดร.ธนัชพร นุตมากุล กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
ดร.วนะพร ทองโฉม กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์
คุณพิมพ์นภาณัท ศรีดอนไผ่ นักปฏิบัติการวิจัย
คุณน้ำเพชร สายบัวทอง ฝ่ายการพยาบาล
น.ส.จิตรลดา เพ็งลาย ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์
นางโสภิตรา? ฟักทองพรรณ ฝ่ายการพยาบาลร.พ.รามาธิบดี
น.ส.วชิราภรณ์ พึ่งศรีเพ็ง ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คุณณัฐธยาน์ พงษ์ประวัติ ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
น.ส.นุจรี สันติสำราญวิไล ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
น.ส.พวงนิตย์  พรหมบุตร ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
น.ส.พัชรา  จันทร์ดำ ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
น.ส.พรรณพิไล เทียมถ้อย ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
น.ส.เพ็ญพักตร์ ประทุมผาย ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คุณชุติมา เจริญธนากิต ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คุณรุ่งทิวา สิทธิอุดมสุข ฝ่ายการพยาบาลศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
คุณนลินทิพย์ สิริภัคนนท์ พยาบาลศาสตร์ 
น.ส.ปาริชาติ ม่วงกล่ำ ภาควิชาเวชปฏิบัติชุมชน
พญ.ภัทรานิษฐ์. ภัทรพรเจริญ ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นายเฉลิมพร กลีบสุข ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นายพิชิตพล แม้นวงศ์ ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นางสาวกมลทิพย์ จิตรมั่น ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
นายณัฐณิชา เหล็มเต๊ะ ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
นางสาวชิดชนก เมฆทรงฤทธิ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
น.ส.สุดาวรรณ จุลเกตุ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
นางธัญลักษณ์ กองชัยมงคล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
รศ.นพ.มนัท สูงประสิทธิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
น.ส.พัชรียา  สาธิตพรกุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
น.ส.รัตติกาล สุทธกิจ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
น.ส.วัชราภา จรณศักดิ์สกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา
น.ส.ปรียาภรณ์ อ่อนสด ภาควิชาพยาธิวิทยา
น.ส.นิตยา ลิ่มสุวรรณโชติ ภาควิชาพยาธิวิทยา
น.ส.จิตติมา โชติวรานนท์ ภาควิชาพยาธิวิทยา
น.ส.อัจฉรีย์ คงเรือง ภาควิชาพยาธิวิทยา
นายวีรวัฒน์ ก่อเกียรติสกุล ภาควิชาพยาธิวิทยา
คุณรัชนี ปริณายก ภาควิชาพยาธิวิทยา
น.ส.สุธาดา มากเมือง ภาควิชาพยาธิวิทยา
น.ส.นิสากร กลิ่นกุหลาบ ภาควิชาพยาธิวิทยา
นายธวัช รินทะชัย ภาควิชาพยาธิวิทยา
รศ.ดร.บุษบา ฤกษ์อำนวยโชค ภาควิชาพยาธิวิทยา
นางประภัสสร อารีสิริสุข ภาควิชาพยาธิวิทยา
น.ส.สุชาดา สมมะลวน ภาควิชาพยาธิวิทยา
นายอวิรุทธิ์ สร้อยระยับ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ
น.ส.ณัฐา ไตรศักดิพล ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ
น.ส.สิริภัทร สามสุวรรณ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ
น.ส.สุวิมล รื่นเจริญ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ
น.ส.รวินทร์ สุวณิชย์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ
อ.ปาริชาต คุณาธรรมรักษ์ ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายฯ
พญ.ณัฏฐ์อาภา กุลกนกวรรณ ภาควิชาอายุรศาสตร์
พญ.อรชพรรนฐ์ สมฤาแสน ภาควิชาอายุรศาสตร์
น.ส.นุชรี เอี่ยมไผ่ รร.แพทย์รามาธิบดีสถาบันการแพทย์จักรีฯ
อ.ดร.นพวรรณ พินิจขรเดช รร.พยาบาลรามาธิบดี
น.ส.ชลวิภา พงษ์สุภา รร.พยาบาลรามาธิบดี
นายชนะวิทย์ ไสยลาม สถาบันโภชนาการ
น.ส.เกศแก้ว  แช่มรวย สังกัดงานสนับสนุนเฉพาะทางทางการแพทย์
น.ส.รภัสศา แพรภัทรประสิทธิ์ หน่วยไตเทียม ฝ่ายการพยาบาลCNMI
คุณนวลพรรณ ชำนิ -
คุณนงลักษณ์ สังทอง -


เอกสารแนบ :
จำนวนผู้อ่าน :
956
ผู้บันทึก :
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 08:59:13 น. ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. : 065-9616953