ข่าว & ประชาสัมพันธ์


ข้อมูล
ID :
8
วันที่ :
02 พฤษภาคม 2562 11:16:06 น.
เรื่อง :
โครงการวิจัยที่ได้รับการสุ่มตรวจประจำปี 2561 (แยกตามภาควิชา/สังกัดวิชา) และกำหนดส่งเอกสารภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562
รายละเอียด (ถ้ามี) :
ผู้วิจัยสามารถตรวจสอบรายชื่อและชื่อโครงการวิจัยของท่าน ที่ถูกสุ่มตรวจประจำปี 2561 โดยคลิกที่ภาควิชา/สังกัดที่ท่านอยู่ จากด้ายล่าง
1. โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี
2. กลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์-หลักสูตรโภชนศาสตร์
3. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. ภาควิชารังสีวิทยา
5. คณะพยาบาลศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
6. คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล
7. ฝ่ายการพยาบาล ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์
8. ฝ่ายการพยาบาล  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์
9. ฝ่ายการพยาบาล อาคารหลัก
10. ภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน
11. ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู
12. ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
13. ภาควิชากุมารเวชศาสตร์
14. ภาควิชาจักษุวิทยา
15. ภาควิชาจิตเวชศาสตร์
16. ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว
17. งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ
18. ภาควิชาพยาธิวิทยา
19. ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน
20. ภาควิชาวิทยาศาสตร์สื่อความหมายและความผิดปกติของการสื่อความหมาย
21. ภาควิชาวิสัญญีวิทยา
22. ภาควิชาศัลยศาสตร์
23. ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
24. ภาควิชาออร์โธปิดิกส์
25. ภาควิชาอายุรศาสตร์
26. สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์


เอกสารที่ใช้ในการรายงานผลโครงการวิจัยที่คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนสุ่มตรวจ ปี 2561
1. แบบฟอร์มบันทึกข้อความส่งเอกสารรายงานผลโครงการวิจัยที่สุ่มตรวจ        download
2. แบบติดตามผลการดำเนินการวิจัยประจำปี (Annual Report)         download
3. เอกสารชี้แจงข้อมูล/คำแนะนำผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Patient/Participant Information Sheet)       
4. หนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form/Assent Form)
5. เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

 ***  ขอให้ผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการวิจัย ดำเนินการรายงานความก้าวหน้าของโครงการวิจัย (ตามแบบฟอร์มข้างบน) และรวบรวม หนังสือหนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form) 

โดยผู้วิจัยสามารถเลือกรูปแบบการส่งได้ดังนี้
รูปแบบที่ 1   นำเอกสารทั้งหมดใส่ซองมาที่หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน 
รูปแบบที่ 2   จัดส่งบันทึกข้อความส่งเอกสารรายงานผลโครงการวิจัยที่สุ่มตรวจ พร้อมระบุ วัน เวลา สถานที่ที่สะดวกให้เข้าติดามตรวจเยี่ยมโครงการวิจัย (visit site) และตรวจสอบ หนังสือยินยอมโดยได้รับการบอกกล่าวและเต็มใจ (Informed Consent Form/Assent Form) ที่รวบรวมไว้ (ระบุวัน เวลา สถานที่มาในบันทึกข้อความ)

ขอให้ผู้วิจัย/หัวหน้าโครงการ ดำเนินการในรูปแบบที่ 1 หรือ 2 ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2562 และสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวนิดา ลิขิตสินโสภณ และ คุณพรพิมล มาศนรากรณ์ โทร 093-8383386 ในวันและเวลาราชการ
เอกสารแนบ :
ไม่มีเอกสารประกอบ
จำนวนผู้อ่าน :
774
ผู้บันทึก :
วันที่ 02 พฤษภาคม 2562 11:16:06 น. ชื่อ-สกุล : นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. : 065-9616953