พยาบาลประเภทงาน : งานการพยาบาล

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโลหิตวิทยาและมะเร็งวิทยา

การศึกษา : ปริญญาตรี

ระยะเวลาที่เปิดรับ : วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

เงินเดือน : 20,090 บาท

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 • ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
 • สอบสัมภาษณ์
 • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม
 • วันที่ประกาศผลสอบ วันที่ 1 มกราคม 2513

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ หญิง อายุ 30 -35ปี
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรี พยาบาลศาสตรบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
 • หากมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆได้ดี
 • มีไหวพริบในการแก้ไขปัญหาและมีความคิดสร้างสรรค์
 • สนใจสามารถสมัครงานออนไลน์ผ่าน www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career บัดนี้เป็นต้นไป
 • ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ และสมัครภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเป็นเบื้องต้นและจะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาสอบคัดเลือกตามวัน เวลาและสถานที่ทำการคัดเลือก โดยจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์ ทั้งนี้การคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดงาน

 • ดำเนินการคัดกรองผู้ป่วยเพื่อปลูกถ่ายไขกระดูก(ฺBMT)โดยเตรียมผู้ป่วย พี่น้องพ่อแม่เดียวกันส่งตรวจเนื้อเยื่อ (HLA)กรณีหา related donor และเตรียมผู้ป่วยและบิดามารดาส่งตรวจเนื้อเยื่อ กรณีหา unrelated donor
 • ติดตาม และวิเคราะห์ผลตรวจเนื้อเยื่อเพื่อเตรียมดำเนินการหาผู้บริจาคไขกระดูก (donor)
 • ประสานงานกับสภากาชาดไทย และ/หนือ ไต้หวันเพื่อหา unrelated donor
 • จัดผู้ป่วยที่มีผู้บริจาคไขกระดูกและมีเนื้อเยื่อตรงกันเพื่อเข้าคิวปลูกถ่ายไขกระดูก
 • ให้คำแนะนำและประเมินผู้ป่วยเด็กก่อนปลูกถ่ายอวัยวะไขกระดูกร่วมกับแพทย์
 • ให้บริการผู้ป่วยคลินิกโรคมะเร็งทุวันพุธโดยการเจาะเลือดทาง central line ส่งตรวจ แนะนำ ช่วยเหลือตลอดจนประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความต้องการของผู้ป่วย
 • งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ค่าตอบแทนอื่นๆ

 • เงินค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
 • เงินค่าประสบการณ์ 1,000 บาท
 • เงิน พ.ต.ส. 1,000 - 2,500 บาท
 • (หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ)