พยาบาลประเภทงาน : งานการพยาบาล

จำนวน : 5 อัตรา

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

การศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

ระยะเวลาที่เปิดรับ : วันที่ 24 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

เงินเดือน : 20,090 บาท

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 • ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
 • สอบสัมภาษณ์
 • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม
 • วันที่ประกาศผลสอบ วันที่ 1 มกราคม 2513

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • อายุ ไม่เกิน 35 ปี
 • ไม่จำกัดเพศ
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาพยาบาลศาสตรบัณฑิต
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
 • ผู้สนใจสามารถสมัครงานออนไลน์ผ่าน www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career
 • คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเป็นเบื้องต้น และจะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาสอบคัดเลือกตามวัน เวลาและสถานที่ทำการคัดเลือก โดยจะประกาศให้ทราบทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ การคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

รายละเอียดงาน

 • งานด้านการเรียนการสอนในส่วนของ Internal Human Patient Simulation and Skill lab
 • จัดเตรียมหุ่นจำลองทุกประเภทให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ และ มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของหุ่นจำลองและเข้าใจคู่มือการดูแลหุ่นจำลองที่มีอยู่ในศูนย์
 • ช่วยเก็บและรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัย และ ให้ความร่วมมือกับทุกหน่วยงานที่ทำงานวิจัยและรวมทั้งหน่วยงานภายนอกที่ได้ขอความร่วมมือมา
 • บำรุงรักษาหุ่นจำลองทุกประเภทและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งสามารถจัดการดูแลเวชภัณฑ์สิ้นเปลือง
 • สามารถจัดเตรียมและให้คำแนะนำผู้สอนในการใช้อุปกรณ์ประกอบสถานการณ์เพื่อความสมจริงในระหว่างการเรียนการสอน
 • งานด้านการเรียนการสอน จัดเตรียมตารางการสอนทั้งปีร่วมกับอาจารย์แพทย์
 • เป็นผู้ช่วยอาจารย์และวิทยากรในการเรียนการสอนหัวข้อต่างๆ
 • ประสานงานกับอาจารย์แพทย์ และบุคลากรที่จะมาเป็นวิทยากรทั้งภายในและนอกโรงพยาบาล
 • จัดทำโครงการ/ขออนุมัติการจัดฝึกอบรมต่างๆ /ประสานงานการดำเนินงานพร้อมการเบิกจ่ายในการฝึกอบรมดังกล่าว
 • จัดอบรมให้กับบุคลากรอื่นภายนอกคณะฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • งานพัสดุ เบิก/จ่ายวัสดุสิ้นเปลืองต่างๆ และตรวจสอบการเบิก
 • งานด้านการเรียนการสอนในส่วนของ CPR
 • สรรหาและทำทะเบียนของผู้ป่วยจำลอง และ เตรียมความพร้อมของผู้ป่วยจำลอง

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

 • ค่าตอบแทนทักษะพิเศษ ไม่เกิน 5,000 บาท
 • ค่าวิชาชีพ 2,500 บาท
 • การประสบการณ์พยาบาล 1,000 บาท
 • ค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ