พยาบาลประเภทงาน : งานการพยาบาล

จำนวน : 10 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล

การศึกษา : ปริญญาตรี

ระยะเวลาที่เปิดรับ : วันที่ 21 สิงหาคน 2562 ถึง 15 ตุลาคม 2562

เงินเดือน : 20,090 บาท

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 • ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
 • สอบสัมภาษณ์
 • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม
 • วันที่ประกาศผลสอบ วันที่ 18 ตุลาคม 2562

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทางการพยาบาล และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์ที่ยังไม่หมดอายุ
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีสำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
 • สุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

ค่าตอบแทนอื่นๆ

 • ค่าวิชาชีพ 2,500
 • ค่าประสบการณ์ 1,000
 • เงิน พ.ต.ส. 1,000

เอกสารแนบ

รายละเอียด File type File size จำนวนดาวน์โหลด  
มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง_พยาบาล 0.43 Mb จำนวน ดาวน์โหลด
เกณฑ์การสอบภาษาอังกฤษ 0.39 Mb จำนวน ดาวน์โหลด
ตำแหน่ง พยาบาล 0.15 Mb จำนวน ดาวน์โหลด