บรรณารักษ์ประเภทงาน : บรรณารักษ์

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงาน : สำนักงานการศึกษา งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้

การศึกษา : ปริญญาตรี

ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

ระยะเวลาที่เปิดรับ : วันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นต้นไป

เงินเดือน : 20,090 บาท

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 • ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม
 • วันที่ประกาศผลสอบ วันที่ 1 มกราคม 2513

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18-35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • คุณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ โดยเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวัน ยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร) รายละเอียดคะแนนที่หน้าข่าวประชาสัมพันธ์
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
 • มีไหวพริบในมีทักษะการสื่อสาร และการแก้ไขปัญหา มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • มีประสบการณ์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 1 ปี

รายละเอียดงาน

 • งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศประเภทสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (วารสารต่างประเทศ)
 • งานพัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลวารสาร สำหรับบริการข้อมูลที่มีเล่มในห้องสมุด และเป็นแหล่งสารนิเทศประเภทวารสารที่ใช้แลกเปลี่ยนกับที่อื่นๆ ภายในประเทศและต่างประเทศ
 • บริการยืม-คืน หนังสือ ต่ออายุกายืมหนังสือ และจองหนังสือ
 • บริการตอบข้อซักถาม ช่วยการค้นคว้า และตรวจสอบความถูกต้องของการสอนการใช้สารนิเทศประเภทวารสาร ดรรชนีวารสาร สอนการใช้ห้องสมุด และสาธิตการใช้สารนิเทศและฐานข้อมูล
 • ฝึกอบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน เช่น Endnote
 • งานด้านการสื่อสารงานด้านเทคนิคและบริการของฝ่ายวารสาร ทั้งทางInternet และ E- mail
 • จัดทำและสรุปสถิติแบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้าอบรมการสอนสืบค้นสารนิเทศและโปรแกรมต่างๆ
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย