อาจารย์ประเภทงาน : อาจารย์

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

การศึกษา : เทียบเท่าปริญญาเอก/วุฒิบัตรฯ

ระยะเวลาที่เปิดรับ : วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึง 31 กรกฎาคม 2563

เงินเดือน : -

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 • ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
 • สอบสัมภาษณ์
 • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ ไม่เกิน 45 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • คุณวุฒิ 1.โภชนศาสตร์ 2.แพทยศาสตรบัณฑิตและได้รับใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม 3.วิทยาศาสตร์ 4.อื่น ๆ (ที่สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรโภชนศาสตร์)
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
 • หากมีประสบการณ์การทำงานด้าน primary care จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ผู้สนใจสามารถสมัครงานออนไลน์ผ่าน www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career ตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ และสมัครภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

รายละเอียดงาน

 • 1.ปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน ในหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์
 • 2.ปฏิบัติงานด้านการวิจัย โดยเป็นที่ปรึกษาการทำวิทยานิพนธ์ ให้กับนักศึกษาหลักสูตรบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาโภชนศาสตร์ และทำงานวิจัยของกลุ่มสาขาวิชาโภชนศาสตร์ โดยมีตัวชี้วัดเป็นไปตามมาตราฐานที่คณะฯ และมหาวิทยาลัยกำหนดไว้
 • 3.ปฏิบัติงานด้านบริการวิชาการ ประกอบการเผยแพร่ความรู้ให้กับบุคคลต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ
 • 4. ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การกีฬา และอื่น ๆ มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ในด้านดังกล่าว ที่จัดขึ้นโดยคณะฯ และมหาวิทยาลัย
 • 5. งานด้านอื่่น ๆ

ค่าตอบแทนอื่นๆ

 • พิจารณาให้ได้รับตามคุณวุฒิ และเพิ่มค่าประสบการณ์ทำงานที่ตรงกับตำแหน่งและลักษณะงานที่ปฏิบัติ