นักวิชาการพัฒนาคุณภาพประเภทงาน : พัฒนาคุณภาพ / HA / QA

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หน่วยงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม งานห้องปฏิบัติการวิจัย

การศึกษา : ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

ระยะเวลาที่เปิดรับ : วันที่ 22 มกราคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2563

เงินเดือน : 23,440 บาท

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 • ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
 • สอบสัมภาษณ์
 • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม
 • วันที่ประกาศผลสอบ วันที่ 10 มีนาคม 2563

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 22 - 35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • คุณวุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์
 • มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (หากไม่มีผลคะแนนดังกล่าวจะไม่พิจารณาใบสมัคร)
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่างๆ ได้ดี
 • ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ และสมัครภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น
 • คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเบื้องต้น และจะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาสอบคัดเลือกตามวัน เวลาและสถานที่ทำการคัดเลือก

รายละเอียดงาน

 • 1.ศึกษามาตราฐานสากลหรือข้อกำหนดที่มีผลบังคับใช้ตามกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับงานห้องปฏิบัติการวิจัยเช่น
 • 1.1 โครงการยกระดับมาตราฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการวิจัยในประเทศไทย (ESPReL Checklist)
 • 1.2 พรบ.เชื่้อโรคและพิษจากสัตว์
 • 1.3 แนวทางปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยทางชีวภาพ (Blosafety) สำหรับงานเทคโนโลยีชีวภาพสมัยใหม่ (Modern Biotechnology)
 • 1.4 Good Laboratory Practice
 • 1.5 มาตราฐานอื่น ๆ
 • 2. จัดทำสื่อสำหรับการนำเสนอและการจัดอบรมเกี่ยวกับระบบคุณภาพ แก่บุคลากรห้องปฏิบัติการวิจัย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้ที่สนใจ
 • 3. ให้คำปรึกษาด้านการจัดทำเอกสารด้านมาตราฐานคุณภาพต่าง ๆ รวมถึงตรวจสอบเอกสารที่งานห้องปฏิบัติการต้องการนำมาจัดเก็บในระบบ
 • 4. จัดเก็บและรวบรวมเอกสาร, ข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถนำไปวิเคราะห์ได้
 • 5. จัดทำรายงานผลความก้าวหน้าและผลลัพธ์ของการดำเนินงานตามระบบคุณภาพต่าง ๆ แก่ผู้บังคับบัญชา ก่อนที่จะเผยแพร่แก่ผู้ปฏิบัติงาน
 • 6. เข้าร่วมสัมมนา/่ฝึกอบรมทางวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องและหัวหน้างานมอบหมาย
 • 7. งานอื่น ๆ ตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

ค่าตอบแทนอื่นๆ

 • วุฒิ ป.ตรี เงินเดือน 20,090
 • วุฒิ ป.โท เงินเดือน 23,440