ประเภทงาน :

จำนวน : 0 อัตรา

สถานที่ทำงาน :

การศึกษา :

ระยะเวลาที่เปิดรับ :

เงินเดือน : -

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • รายละเอียดงาน
 • s
 • เพศ ชาย/หญิง อายุ 18 -35 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 • ณวุฒิ ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ภาษาอังกฤษ โดยมีผลคะแนนคะแนน TOEIC ไม่น้อยกว่า 400 คะแนน เป็นผลคะแนนที่มีอายุไม่เกิน 2 ปี
 • สามาถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จนูป MICROSOFT OFFICE และอุปกรณ์สำนักงานต่าง ๆ ได้ดีมาก
 • มนุษยสัมพันธ์ สามารถประสานงานกับบุุคคลากรและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

รายละเอียดงาน

 • 123
 • 1234
 • 123
 • 1234
 • 123
 • 1234
 • 123
 • 1234
 • 123
 • 1234
 • รายละเอียดงาน
 • q
 • ศึกษาและรวบรวมความต้องการทาง business โดยร่วมประชุมหาหรือเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู้ใช้งาน เพื่อขำมาวิเคราะห์ ออกแบบระบบและประสารงานระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้อง
 • พัฒนา software application ที่ใช้งานภายในองค์กร รวมทั้ง maintenance sofะware
 • จัดทำเอกสารประกอบการใช้งานระบบ ตามมาตารฐานการตรวจสอบและควบคุมภายใน
 • ทดสอบและประเมินผลซอปท์แวร์ที่พัฒนา ให้ตรงตาม Functional Specification และติดตามผลหลังจากปรับปรุงหรือพัฒนาโปรแกรม
 • ปฎิบัติหน้าที่ิอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

 • รายละเอียดงาน
 • s

ค่าตอบแทนอื่นๆ

 • รายละเอียดงาน
 • s

เอกสารแนบ

รายละเอียด File type File size จำนวนดาวน์โหลด  
12345 0.05 Mb 2345 จำนวน ดาวน์โหลด
0.00 Kb 1006 จำนวน ดาวน์โหลด
0.00 Kb 664 จำนวน ดาวน์โหลด
0.00 Kb 2037 จำนวน ดาวน์โหลด
รับสมัคร งานสารสนเทศ 2 ตน 1.44 Mb จำนวน ดาวน์โหลด