ตำแหน่งงานว่าง

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 48 รายการ

พนักงานทั่วไป / General Officer

จำนวน : 10 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานผู้ป่วยสัมพันธ์และบริการผู้ป่วย

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 10 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล

หัวหน้าหน่วยงาน / Chief

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สำนักงานคณบดี งานสื่อสารองค์กร

ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด / Physical Therapist Assistant

จำนวน : 3 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 3 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 10 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 2 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

นักกายอุปกรณ์ / Prosthetist

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู สาขาวิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พนักงานขับรถพยาบาล / Ambulance Driver

จำนวน : 3 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 48 รายการ