ตำแหน่งงานว่าง

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 56 รายการ

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 5 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

หัวหน้าหน่วยงาน / Chief

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลกุมารเวชศาสตร์

ผู้ช่วยพยาบาล / Practical Nurse

จำนวน : 4 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตร

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ / Quality Development Technical ..

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

หน่วยงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม งานห้องปฏิบัติการวิจัย

อาจารย์ / Instructor

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : เทียบเท่าปริญญาเอก/วุฒิบัตรฯ

คนสวน / Gardener

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประถมศึกษา

หน่วยงาน : สำนักงานคณบดี งานสร้างเสริมสุขภาพ

ผู้ช่วยพยาบาล / Practical Nurse

จำนวน : 10 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตร

หน่วยงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : สำนักงานคณบดี งานบริหารกายภาพ สิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามั

ทันตแพทย์ / Dentist

จำนวน : 2 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานทันตกรรม

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 56 รายการ