ตำแหน่งงานว่าง

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 57 รายการ

นักตรวจการนอนหลับ / Sleep Technician (Advance)

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม

นักวิทยาศาสตร์ / Scientist

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

หน่วยงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์พิษวิทยาคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์โรคหัวใจพิการแต่กำเนิดในผู้ใหญ่คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

หัวหน้าหน่วยงาน / Chief

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานสังคมสงเคราะห์

ผู้ช่วยพยาบาล / Practical Nurse

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ประกาศนียบัตร

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานสนับสนุนการแพทย์เฉพาะทาง

พนักงานเปล / General Officer

จำนวน : 2 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล

หัวหน้าหน่วยงาน / Chief

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 10 ปี

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายบริหารสถาบัน งานทรัพยากรบุคคล

นักรังสีการแพทย์ / Radiological Technologist

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานรังสีวิทยา

นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ / Quality Development Technical ..

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

หน่วยงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม งานห้องปฏิบัติการวิจัย

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 2 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 57 รายการ