ตำแหน่งงานว่าง

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 63 รายการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / General Administration Off..

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค / Radiological Technician

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : ภาควิชารังสีวิทยา สาขาวิชาเวชศาสตร์นิวเคลียร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : ภาควิชาศัลยศาสตร์ งานบริหารทั่วไปและธุรการ

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / General Administration Off..

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : งานกิจการนักศึกษา

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

นักวิชาการศึกษา / Educator

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ งานกิจการนักศึกษา

นักวิทยาศาสตร์ / Scientist

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 4 อัตรา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 3 อัตรา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์ทางการแพทย์

ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม / Pharmacy Technician

จำนวน : 5 อัตรา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานเภสัชกรรม

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 63 รายการ