ตำแหน่งงานว่าง

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 34 รายการ

หัวหน้าหน่วยงาน / Chief

จำนวน : 16 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

นักวิทยาศาสตร์การกีฬา / Sports Scientist

จำนวน : 2 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานบริหารทรัพยากรบุคคล

ผู้ช่วยพยาบาล / Practical Nurse

จำนวน : 10 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตร

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล

นักวิชาการศึกษา / Educator

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว งานบริหารทั่วไปและธุรการ

นักรังสีการแพทย์ / Radiological Technologist

จำนวน : 4 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า

พนักงานทั่วไป / General Officer

จำนวน : 10 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 10 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ / Computer Programmer

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สำนักงานคณบดี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล งานกลยุทธ์ทรัพยากรบุคคล

นักวิทยาศาสตร์ / Scientist

จำนวน : 2 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 34 รายการ