ตำแหน่งงานว่าง

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 41 รายการ

เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ / Computer Programmer

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค / Radiological Technician

จำนวน : 5 อัตรา

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ / Computer Technical Officer

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : ภาควิชาวิทยาศาสตร์การสื่อความหมายฯ งานแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / Plan and Policy Analyst

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

นิติกร / Legal Officer

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สำนักงานคณบดี งานกฎหมาย

ผู้ช่วยพยาบาล / Practical Nurse

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ศูนย์หัวใจหลอดเลือดและเมแทบอลิซึม

หัวหน้าหน่วยงาน / Chief

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สำนักงานคณบดี งานบริหารและธุรการ

ผู้ปฏิบัติงานวิทยาศาสตร์ / Scientific Officer

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : ศูนย์สนับสนุนพันธกิจ ศูนย์บริการพยาธิวิทยา

นักบริหารความเสี่ยง / Risk Management Officer

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สำนักงานคณบดี งานบริหารความเสี่ยง

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 41 รายการ