ตำแหน่งงานว่าง

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 54 รายการ

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / General Administration Off..

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์มะเร็งคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ช่างเทคนิค / Technician

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานอุปกรณ์การแพทย์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

หน่วยงาน : ศูนย์การแพทยสิริกิติ์ งานบริหารศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

บรรณารักษ์ / Librarian

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สำนักงานการศึกษา งานบริหารทรัพยากรการเรียนรู้

ผู้ช่วยพยาบาล / Practical Nurse

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ประกาศนียบัตร

หน่วยงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายการแพทย์และทันตกรรม

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา / Audio-Visual Technical Officer

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม งานการศึกษาต่อเนื่อง

นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย / Speech Therapi..

จำนวน : 2 อัตรา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

นักวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ / Medical Scientist

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา / Audio-Visual Technical Officer

จำนวน : 3 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สำนักงานคณบดี งานโสตทัศนศึกษา

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 54 รายการ