ตำแหน่งงานว่าง

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 60 รายการ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

หน่วยงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / General Administration Off..

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 10 อัตรา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ผู้ปฏิบัติงานรังสีเทคนิค / Radiological Technician

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

ผู้ปฏิบัติงานเภสัชกรรม / Pharmacy Technician

จำนวน : 5 อัตรา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์

นักกายภาพบำบัด / Physiotherapist

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 5 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 3 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 60 รายการ