ตำแหน่งงานว่าง

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 48 รายการ

นักวิชาการเงินและบัญชี / Finance and Accounting Analyst

จำนวน : 3 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายบริหารสถาบัน งานคลัง

นักเทคนิคการแพทย์ / Medical Technology

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานพยาธิ นิติเวชและบริการโลหิต

หัวหน้าหน่วยงาน / Chief

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

หน่วยงาน : โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายบริหารโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

วิศวกร / Engineer

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ศูนย์เพื่อความเป็นเลิศ ศูนย์พัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้ปฏิบัติงานกายภาพบำบัด / Physical Therapist Assistant

จำนวน : 2 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : ภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู งานเวชกรรมฟื้นฟู

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป / General Administration Off..

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายบริหารสถาบัน งานกายภาพและสิ่งแวดล้อม

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี(พญาไท) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทั่วไป งานพัฒนาคุณภาพงาน

นักกิจกรรมบำบัด / Occupational Therapist

จำนวน : 2 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

นักกายภาพบำบัด / Physiotherapist

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานเวชศาสตร์ฟื้นฟู

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 2 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 5 ปี

สถานที่ทำงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์(บางพลี) การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายการพยาบาล งานการพยาบาลผู้ป่วยวิกฤต

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 48 รายการ