ตำแหน่งงานว่าง

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 66 รายการ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 3 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายการพยาบาล

ผู้ช่วยวิจัย / Research Assistant

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

หน่วยงาน : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโรคภูมิแพ้ ภูมิคุ้มกันและโรคข้อ

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี งานคุ้มครองผู้รับบริการฯ

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

หน่วยงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

ผู้ปฏิบัติงานบริหาร / General Administration Assistant

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.)

หน่วยงาน : ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานเวชภัณฑ์ปลอดเชื้อ

พยาบาล / Registered Nurse

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก

นักวิทยาศาสตร์ / Scientist

จำนวน : 2 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 2 ปี

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

หน่วยงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชวิทยาและพิษวิทยาคลินิก

นักเทคนิคการแพทย์ / Medical Technology

จำนวน : 1 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาโทหรือเทียบเท่า

หน่วยงาน : ภาควิชาอายุรศาสตร์ สาขาวิชาโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม

นักเอกสารสนเทศ / Information Resource Analyst

จำนวน : 1 อัตรา ประสบการณ์ทำงาน : 1 ปี

สถานที่ทำงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์ การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

เภสัชกร / Pharmacist

จำนวน : 40 อัตรา

สถานที่ทำงาน : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี การศึกษา : ปริญญาตรี

หน่วยงาน : โรงพยาบาลรามาธิบดี ฝ่ายเภสัชกรรม

จำนวนตำแหน่งงานทั้งหมด 66 รายการ