ที่จอดรถคณะแพทยศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี