ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครงาน

ผู้ช่วยพยาบาล

 คุณสมบัติของผู้ดำรงตำแหน่ง

1.**สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี ตามที่ กพ.รับรอง

2. อายุ 18-28 ปี

3. เพศชาย/หญิง 

รายละเอียดงานด้วยสังเขป

1.ให้การพยาบาลขั้นพื้นฐานแก่ผู้ป่วย

2.สังเกต จดบันทึก และรายงานอาการเปลี่ยนแปลงทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยต่อพยาบาลวิชาชีพ  

3.จัดสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ป่วยให้ถูกสุขลักษณะ เป็นระเบียบ ปลอดภัยแก่ผู้ป่วย ญาติ และเจ้าหน้าที่อื่น ๆ    

4.เข้าร่วมประชุมกลุ่มเพื่อวางแผนการดูแลผู้ป่วย

5.ร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทีมสุขภาพ

6.ช่วยดูแลเครื่องมือ เครื่องใช้ อุปกรณ์ทางการแพทย์ให้เพียงพอ ครบถ้วนและพร้อมใช้งานอยู่เสมอ

7.ให้คำแนะนำผู้ป่วยและครอบครัวในการดูแลรักษา ฟื้นฟู ป้องกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ  

8.จัดและดูแลสถานที่ เตรียมอุปกรณ์การเรียนการสอนภาคปฏิบัติของนักศึกษา  

9.ช่วยเก็บและรวบรวมข้อมูลในการทำวิจัยทางการแพทย์และการพยาบาล  

10.เตรียมผู้ป่วยและช่วยเหลือแพทย์ในการตรวจด้วยอุปกรณ์พิเศษต่าง ๆ  

11.ตรวจสอบอุปกรณ์ เครื่องมือพิเศษทางการแพทย์ รวมทั้งการบำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพดี

12.สำรวจวัสดุ เวชภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ที่ใช้ในหน่วยงานตามเวลาที่กำหนด  

13.ให้คำปรึกษาและคำแนะนำแก่ผู้ช่วยพยาบาลระดับรองลงมา พนักงานหอผู้ป่วย  

14.ช่วยประสานงานกับผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมงานภายใน/ภายนอกหน่วย เพื่อความสะดวกรวดเร็ว รวมทั้งป้องกันและลดปัญหาความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น

15.ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการและการศึกษา  

 

16.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา  

เอกสารแนบ

รายละเอียด File type File size จำนวนดาวน์โหลด  
Assistance-nurse_JD 0.26 Mb 29 จำนวน ดาวน์โหลด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล ลงเว็บ 0.09 Mb 42 จำนวน ดาวน์โหลด
< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>