ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัด ฝ่ายกายภาพฯ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร : พนักงานขับรถยนต์

จำนวน : 1 อัตรา

สังกัด : สำนักงานคณบดี ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

 

คุณสมบัติผู้สมัคร :

1.      เพศ ชาย  อายุไม่เกิน 40 ปี (ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)

2.      คุณวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น หรือมัธยมศึกษาตอนปลาย

3.      มีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ได้ดี

4.      สามารถปฏิบัติงานนอกเวลา หรือทำงานเป็นกะได้

5.      หากมีใบอนุญาตขับขี่ประเภท 2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6.      ผู้สนใจสามารถสมัคร ส่งใบสมัครที่  ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เลขที่  270  อาคาร  3 ชั้น ถนนพระราม  6  แขวงทุ่งพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพมหานคร  10400   ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป ทั้งนี้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเฉพาะใบสมัครที่มีหลักฐานครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในประกาศ และจัดส่งถึง  ฝ่ายทรัพยากรบุคคลภายในเวลาที่กำหนดเท่านั้น

7.      คณะกรรมการฯ จะดำเนินการคัดเลือกจากคุณสมบัติตามเอกสารในใบสมัครเบื้องต้น  และจะเชิญผู้ที่เหมาะสมมาสอบคัดเลือกตามวัน เวลาและสถานที่ทำการคัดเลือก โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกให้ทราบทางโทรศัพท์ หรือที่เว็บไซต์  www2.ra.mahidol.ac.th/rama-career  และทางโทรศัพท์ ทั้งนี้ การคัดเลือกจากคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

1.      งานด้านบริการ ให้บริการขับรถ-ส่ง บุคลากร นักศึกษา และผู้ป่วย เพื่อการเรียนการสอน การบริหารงานของคณะฯ การบริการวิชาการ การประชุม สัมมนา ฝึกอบรม ดูงาน และงานอื่นๆของคณะฯ รวมทั้งงานสวัสดิการ

2.      ด้านบำรุงรักษา และดูแลรถยนต์ 

หลักเกณฑ์การคัดเลือก :

1.      สอบสัมภาษณ์

2.      สอบปฏิบัติงาน 3 วัน

ค่าตอบแทน :

o    เงินเดือน 9,400 บาท

o    เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว   1,500 บาท

o    เงินค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ (โอที)

 

 

 

 

 

< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>