ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง นักแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย สาขาวิชาแก้ไขการพูด

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี (เพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 2. คุณวุฒิปริญญาตรี สาขาความผิดปกติของการสื่อความหมาย และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแก้ไขความผิดปกติของการสื่อความหมาย
 3. หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 4. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป Microsoft Office และอุปกรณ์สำนักงานต่างๆ ได้ดี
 6. มนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถประสานงานกับบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. ประเมินความสามารถด้านภาษาและการพูดของผู้ป่วยที่มีพัฒนาการทางภาษาล่าช้า จากสาเหตุต่างๆ
 2. วางแผนและดำเนินการฝึกผู้ป่วยตามเป้าหมายและมาตรฐานที่กำหนดในการดูแลผู้ป่วย
 3. ประเมินความก้าวหน้าของพัฒนาการด้านภาษาและการพูด การได้ยิน ขแก่ผู้ป่วย(ทุก 6 เดือน)
 4. บันทึกผล และเก็บรวบรวมข้อมูลตามแบบบันทึกผลการประเมินความสามรถทางภาษาและการพูดของผู้ป่วย
 5. จัดทำทะเบียนและเก็บข้อมูลสถิติการบริการผู้ป่วย เพื่องานวิจัย อ้างอิงและพัฒนาการบริการ
 6. ช่วยเหลืองานอาจารย์ในการเตรียมผู้ป่วยในการตรวจพิเศษต่างๆ
 7. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 • ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
 • สอบสัมภาษณ์
 • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม
 • วันที่ประกาศผลสอบ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

ค่าตอบแทน

 • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.ตรี ขั้นต่ำ 20,090 บาท
 • เงิน พ.ต.ส. 1,000 บาท

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

 

< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>