ข่าวสารและกิจกรรม

ประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง พยาบาล สังกัด งานสร้างเสริมสุขภาพ

 

หลักเกณฑ์การสอบคัดเลือก

 • ตรวจเอกสารเพิ่มเติม
 • สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทั่วไป
 • สอบข้อเขียนความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์ (โปรแกรม Ms Word, Ms Excel, Ms Powerpoint)
 • สอบสัมภาษณ์
 • สอบปฏิบัติ 3 วัน
 • ตรวจสุขภาพและประวัติอาชญากรรม
 • วันที่ประกาศผลสอบ วันที่ 7 มิถุนายน 2564

คุณสมบัติผู้สมัคร

 1. เพศ ชาย/หญิง อายุไม่เกิน 50 ปี (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
 2. คุณวุฒิ ปริญญาโท สาขาพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพที่ยังไม่หมดอายุ
 3. มีคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันที่สมัคร
 4. มีประสบการณ์ด้านงานวิจัยอย่างน้อย 5 ปี
 5. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานสร้างเสริมสุขภาพ
 6. มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office ได้ดี

รายละเอียดงาน

 1. พัฒนางานวิจัย โครงการ หรือกิจกรรมทางด้านวิชาการตามเป้าหมายของงานด้านสร้างเสริมสุขภาพ ตามแผนงานนโยบาย ของคณะฯ
 2. ออกแบบการเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลและตัวชี้วัดโครงการ รวมถึงให้ข้อเสนอแนะหน่วยงาน/ภาควิชาต่างๆ
 3. สร้างสรรค์งานด้านการให้บริการวิชาการสุขภาพ(Health Literacy)/งานด้านวิชาการต่างๆ
 4. พัฒนาระบบการให้ความรู้ ความเข้าใจด้านสุขภาพกับบุคลากรในคณะฯ
 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สิทธิประโยชน์และเงื่อนไขการปฏิบัติงาน

 • ค่ารักษาพยาบาล (ตนเองและครอบครัว) และ สวัสดิการยืดหยุ่น (Flexible Benefit)
 • ประกันสังคม (รพ.รามาธิบดี)
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล
 • สินเชื่อที่อยู่อาศัย อัตราดอกเบี้ยพิเศษกับสถาบันการเงิน
 • ค่าเล่าเรียนบุตร / ทุนการศึกษาบุตร
 • โอกาสเรียนรู้และพัฒนา / ศึกษาต่อ
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี 10 วัน / ปี (สะสมได้)
 • ศูนย์กีฬารามาธิบดีสำหรับบุคลากร
 • รถบริการรับส่งสถานีรถไฟฟ้า
 • เงินโบนัสประจำปี (ขึ้นอยู่กับผลประกอบการ)

ค่าตอบแทนอื่นๆ

 • เงินเดือน คุณวุฒิ ป.โท ขั้นต่ำ 23,440 บาท
 • หากมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง อาจได้รับการพิจารณาเพิ่มเงินเดือนตามหลักเกณฑ์ของคณะฯ

< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>