ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษารังสีเทคนิค

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษารังสีเทคนิค ประจำปีการศึกษา 2562รายละเอียดดังนี้

1. ทุนปี 3 (ปี3 กำลังจะขึ้นปี4ในปี2563) ทุนละ  200,000 บาท  ปฏิบัติงานที่รพ.รามาธิบดี 3  ปี   
  
2. ทุนปี 4 (ปี4 กำลังจะจบการศึกษาในปี2563)  ทุนละ 200,000 บาท ปฏิบัติงานที่รพ.รามาธิบดี 3  ปี 
 

คุณสมบัติเบื้องต้น

1. เพศชาย หรือหญิง (เพศชาย ต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว)
2. เกรดเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไป
3. หากคณะฯประกาศว่าเป็นผู้ได้รับการพิจาณาให้ได้รับทุน จะต้องมีคะแนนการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ ดังนี้  

 •     - TOEIC ไม่น้อยกว่า 400  หรือ
 •     - IELTS  ไม่น้อยกว่า 3  หรือ
 •     - TOEFL - IBT ไม่น้อยกว่า 29  หรือ 
 •     - TOEFL - ITP ไม่น้อยกว่า 390  หรือ 
 •     - TOEFL - CBT ไม่น้อยกว่า 90 หรือ 
 •     - MU GLAD TEST ไม่น้อยกว่า 36  หรือ 
 •     - MU-ELT ไม่น้อยกว่า 56  
 
วิธีการสมัคร
 
ผู้สนใจสามารถดาวโหลดใบสมัคร(fileแนบ) พร้อมแนบสำเนาเอกสาร ส่งทางไปรษณีย์ (EMS)       
ภายในวันที่ 15 พ.ค. 2562 โดยแนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัคร ดังนี้
 •     - รูปถ่ายขนาด  นิ้ว หรือ นิ้ว จำนวน 1 รูป  (ติดที่ใบสมัคร)
 •     - สำเนาใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) (ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 - ปัจจุบัน)
 •     - สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 
 •     - สำเนาทะเบียนบ้าน
 •     - สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล (ถ้ามี)
 •     - สำเนาผลการทดสอบภาษาอังกฤษ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยมหิดลกำหนด(เกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่ง)  ตามรายละเอียดข้างต้น
 •     - สำเนาหลักฐากการผ่านการเกณฑ์ทหาร สำหรับเพศชาย สด. 8 หรือ สด. 43               

ส่งถึง

 
คุณจิรารัตน์ ธิติศุภกร(สมัครทุนรังสีเทคนิค ปีการศึกษา2561)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพ 10400

 

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-201-2585 ต่อ 146 - 154

 

เอกสารแนบ

รายละเอียด File type File size จำนวนดาวน์โหลด  
ใบสมัครรับทุน---ปี2561 0.65 Mb 44 จำนวน ดาวน์โหลด
ใบสมัครรับทุน---ปี2561 0.24 Mb 74 จำนวน ดาวน์โหลด
< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>