ข่าวสารและกิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตำแหน่ง นิติกร สังกัด งานกฎหมาย

   ประกาศ  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

                   ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  คุณวุฒิ ประถมศึกษา - ปริญญาเอก  นั้น

                บัดนี้ ได้คัดเลือกผู้สมัคร จากคุณสมบัติเบื้องต้น ใน ตำแหน่ง นิติกร คุณวุฒิ ปริญญาตรี ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณบดี งานกฎหมาย เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จำนวน ๙  ราย   ดังต่อไปนี้

 

 

ลำดับที่

ชื่อ –  นามสกุล

นางสาวพนิจนาฎ

สุวรรณกุล

นางสาวกันยกร

บุญแสน

นายอนุมัติ

ริวน

นายภานุพงศ์

เสนาสนุช

นายนนทพัทธ์

พวงรอด

นายวศิน

สุพรรณไพ

นางสาวโสภิญญา

สุวรรณมณี

นางสาวอัศวินี

เปรื่องคำ

นางสาวจาฏุพัจน์

ธาดาดลทิพย์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            รายละเอียดการสอบ         สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป  สอบวัดบุคลิกภาพ                                                                                    และสอบวิชาความรู้ความสามรถเฉพาะตำแหน่ง

วันเวลาและสถานที่สอบ    วันพุธที่  ๑๔  สิงหาคม  ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.

                                                         ณ  ห้อง ๓๑๙  ชั้น ๓  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

เวลา ๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐น. สอบวิชาความรู้ความสามรถเฉพาะตำแหน่ง                                                                ห้อง  ๘๑๕  ชั้น ๘ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

                รายละเอียดเพิ่มเติม          ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกมารายงานตัวเวลา ๘.๔๕                       


< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>