ข่าวสารและกิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร ฝ่ายการพยาบาล

  ประกาศ  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

                ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ลงวันที่  7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  คุณวุฒิ ประถมศึกษา - ปริญญาเอก  นั้น

 

                บัดนี้ การรับสมัคร  ใน  ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  คุณวุฒิ ปวส. ปฏิบัติงานที่ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลรามาธิบดี และศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก จำนวน 8 ราย  ดังต่อไปนี้ 

 

ลำดับที่

ชื่อ –  นามสกุล

1

นางสาวสุทธินันท์

พวงงาม

2

นางสาวขวัญฤทัย

กลั่นชื่น

3

นางสาวกิตติยา

ชูฝาอบ

4

นางสาวกาญจนา

วงค์ดาว

5

นางสาวสิริยากร

ตาละชีพ

6

นางสาวราตรี 

สิงห์ใหญ่

*7

นางสาวณัฐติมา

นุ่มนุ่ม

*8

นางสาวเพ็ญนภา

มาลัย

รายละเอียดการสอบ          สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์  และสอบวัดบุคลิกภาพ

วันเวลาและสถานที่สอบ     วันพุธที่ 14  สิงหาคม 2562   เวลา 09.00 น.

                                            ห้อง 319  ชั้น 3  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี             

รายละเอียดเพิ่มเติม             ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกรายงานตัวหน้าห้องสอบเวลา (08.45 น.) และนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันสอบด้วย

 หมายเหตุ : ผู้สมัครที่เคยเข้ารับการสอบระหว่างเดือนกุมภาพันธ์–กรกฎาคม 2562 ที่สอบผ่าน และประสงค์จะใช้คะแนนสอบเดิม กรุณาแจ้งผ่านอีเมล์ฉบับนี้ ตามรายละเอียดดังนี้

 

< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>