ข่าวสารและกิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม

  ประกาศ  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

               ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  คุณวุฒิ ประถมศึกษา - ปริญญาเอก  นั้น

                    บัดนี้ ได้คัดเลือกผู้สมัคร จากคุณสมบัติเบื้องต้น ใน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  คุณวุฒิ ปวส. ปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณบดี ฝ่ายกายภาพและสิ่งอำนวยความสะดวก งานอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จำนวน ๓๖ ราย  ดังต่อไปนี้

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ –  นามสกุล

นางสาวจันทร์เพ็ญ

บัวอุไร

นางสาวฐิติกานต์

ทิพย์สุวรรณ

นางสาวศุภาวรรณ

คงทน

นางสาวอาภรณ์สิริ

จันดา

นางสาวศลัยรักษ์

บรรดาลทรง

นางสาวสโรชา

โชติสวัสดิ์

นางสาวอรัญญา

สวาสดิ์พรรค

นางสาวรุจิกาญจน์

ทองเสถียร

นางสาวเพ็ญศิริ

สีดีจริง

๑๐

นางสาวกฤษณีญา

ภูติจันทร์

๑๑

นางสาวชลธิชา

อินทรักษา

๑๒

นางสาวสุกัญญา

ดวงแก้ว

๑๓

นางสาวสุรัสวดี

คชรัตน์

๑๔

นางสาวณัฐติมา

นุ่มนุ่ม

๑๕

นางสาวอรทัย

หมั่นวิชา

๑๖

นายวีระพันธ์

นุจิตร

๑๗

นางสาวนิรัชพร

รอดบุญ

๑๘

นายวัทธิกร

กรทักษ์วริดา

๑๙

นางสาวปริยาภัทร

ทองคำ

๒๐

นางสาวชนม์ณกานต์

ราชาตัน

๒๑

นางสาวณัฐธิดา

ฉับพลัน

๒๒

นางสาวดาริญา

ภวานุวงค์

๒๓

นายอานนท์

ศรีไตรราศรี

๒๔

นางสาวศศิวิมล

แก้วพิมพ์

๒๕

นางสาวจิราพร

ทองศรีพงศ์

๒๖

นางสาวณัฐิชา

หนูสัมฤทธิ์

๒๗

นางสาวสิริรัตน์

เกิดพันธ์

๒๘

นางสาวนีรกานต์

คำพญา

๒๙

นางสาวภาสิณี

จิตรจันทร์

๓๐

นางสาวกมลวรรณ

สงค์ทอง

๓๑

นางสาวสุพัตรา

บุญรักษ์

๓๒

นางสาวศศิธร

บุญมาพิลา

๓๓

นายวรัญญู

ทรงเล็กสิงห์

๓๔

นายชัชวาลย์

เพ็ชร์มีรุ้ง

๓๕

นางสาวอภิญญา

แสงแสน

๓๖

นางสาวณัฐกฤตตา

มีกูล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการสอบ         สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสอบวัดบุคลิกภาพ

 

วันเวลาและสถานที่สอบ    วันพุธที่  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.

                                                          ณ  ห้อง ๓๑๗  ชั้น ๓  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

             

                รายละเอียดเพิ่มเติม          ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกมารายงานตัวเวลา ๘.๓๐ น.

< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>