ข่าวสารและกิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัด ภาควิชาสูติศาสตร์

   ประกาศ  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

            ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒  เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  คุณวุฒิ ประถมศึกษา - ปริญญาเอก  นั้น

 

                บัดนี้ ได้คัดเลือกผู้สมัคร จากคุณสมบัติเบื้องต้น ใน ตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร  คุณวุฒิ ปวส. ปฏิบัติงานที่ ภาควิชาสูติศาสตร์ – นรีเวชวิทยา  เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จำนวน ๔๕ ราย ดังต่อไปนี้

 

  

ลำดับที่

ชื่อ –  นามสกุล

นางสาวธีราพร

แฝงทรัพย์

นางสาวจันทร์เพ็ญ

บัวอุไร

นางสาวทิวาพร

สำอางค์

นางสาววารินี

เนียมสูงเนิน

นางสาวฐิติกานต์

ทิพย์สุวรรณ

นางสาวกาญจนา

จิตรักวงศ์สกุล

นางสาวมนัสวี

เตชะเสน

นางสาววีรดา

พรจตุณรงค์

นางสาวอาภรณ์สิริ

จันดา

๑๐

นางสาวศลัยรักษ์

บรรดาลทรง

๑๑

นางสาวสุทธิสา

ยอดจำปี

๑๒

นางสาวอรวรรณ

โพธิ์ปรึก

๑๓

นางสาวอรัญญา

สวาสดิ์พรรค

๑๔

นายธนาวุฒิ

อุ่นจิตต์

๑๕

นางสาวรุจิกาญจน์

ทองเสถียร

๑๖

นางสาวเพ็ญศิริ

สีดีจริง

๑๗

นางสาวกฤษณีญา

ภูติจันทร์

๑๘

นางสาวพัชรินทร์

กระจ่าง

๑๙

นางสาวณัฐติมา

นุ่มนุ่ม

๒๐

นางสาวอรทัย

หมั่นวิชา

๒๑

นายวีระพันธ์

นุจิตร

๒๒

นายวัทธิกร

กรทักษ์วริดา

๒๓

นางสาวพนิดา

นรินทร

๒๔

นางสาวฐิติยา

อินทร์จันทร์

๒๕

นางสาวปริยาภัทร

ทองคำ

๒๖

นางสาวอังคณา

ดวงเกตุ

๒๗

นางสาวสุวิมล

ธรรมนิยม

๒๘

นางสาวดาริญา

ภวานุวงค์

๒๙

นายอานนท์

ศรีไตรราศรี

๓๐

นางสาวศศิวิมล

แก้วพิมพ์

๓๑

นางสาวณันท์ญาพร

ทองเขียว

๓๒

นางสาวจิราพร

ทองศรีพงศ์

๓๓

นางสาวสิริรัตน์

เกิดพันธ์

๓๔

นางสาวนีรกานต์

คำพญา

๓๕

นายอภินันท์

จิระรัมย์

๓๖

นางพัชริตา

จอน้อย

๓๗

นางสาวศศิธร

บุญมาพิลา

๓๘

นายวรัญญู

ทรงเล็กสิงห์

๓๙

นางสาวพัชรี

เต็กมารักษ์

๔๐

นางสาวพัชรินทร์

เต็กมารักษ์

๔๑

นายชัชวาลย์

เพ็ชร์มีรุ้ง

๔๒

นางสาวอภิญญา

แสงแสน

๔๓

นางสาวณัฐกฤตตา

มีกูล

๔๔

นางสาวศิริวิมล

พลหินลาด

๔๕

นางสาวสุธารัตน์

ดาวเรือง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการสอบ         สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ และสอบวัดบุคลิกภาพ

 

วันเวลาและสถานที่สอบ    วันพุธที่  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.

                                                          ณ  ห้อง ๓๑๗  ชั้น ๓  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

             

                รายละเอียดเพิ่มเติม          ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกมารายงานตัวเวลา ๘.๓๐ น.


< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>