ข่าวสารและกิจกรรม

รายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน สังกัด ฝ่ายการคลัง

 ประกาศ  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก 

              ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ลงวันที่  ๗  กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๒  เรื่อง รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  และลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ  คุณวุฒิ ประถมศึกษา - ปริญญาเอก  นั้น

                บัดนี้ ได้คัดเลือกผู้สมัคร จากคุณสมบัติเบื้องต้น ใน ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คุณวุฒิ ปริญญาตรีปฏิบัติงานที่ สำนักงานคณบดี ฝ่ายการคลัง หน่วยวิเคราะห์ต้นทุน เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  จำนวน ๒๐  ราย   ดังต่อไปนี้

 

 

 

ลำดับที่

ชื่อ –  นามสกุล

นายภาณุพันธ์

กฤตนาทิพย์

นายชญานนท์

ทองเกล็ด

นายธนพรรธน์

ตันศิริคงคล

นางสาวประภาศรี

สว่างอารมณ์

นางสาวณัทจรีย์

อยู่ยังเกตุ

นางสาวปานชนก

อนุศาสนี

นายกองรบ

พุกเฉย

นางสาววิศรุตา

พุ่มทรัพย์

นางสาวนัตยา

ตั้งศิริกุล

๑๐

นางสาวสุภาพร

เขตปัญญา

๑๑

นางสาวมนพัทธ์

รัตนพิบูลวงษ์

๑๒

นางสาวหัทยา

สิงหะอุดม

๑๓

นายสุภัช

ศรีมาโนชญ์

๑๔

นางสาวเบญจมาศ

พรมศิลา

๑๕

นายพสุ

ศาลากิจ

๑๖

นางสาวศรัณยา

สุนทรีรัตน์

๑๗

นางสาวเพชรรัตน์

เม่นขำ

๑๘

นางสาวพิมลดา

บุญเติม

๑๙

นายฉัตร

โรจน์บวรวิทยา

๒๐

นางสาวภควรรณ

ดำรงรัตน์กุล

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียดการสอบ         สอบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สอบวิชาความรู้ความสามารถทั่วไป                   

 และสอบวัดบุคลิกภาพ

วันเวลาและสถานที่สอบ    วันพุธที่  ๑๖  ตุลาคม ๒๕๖๒ เวลา ๙.๐๐ – ๑๒.๐๐น.

                                                            ห้อง ๓๑๗  ชั้น ๓  อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และ

โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

                รายละเอียดเพิ่มเติม          ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกมารายงานตัวเวลา ๘.๓๐ น.

< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>