ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดเกณฑ์คะแนนสอบภาษาอังกฤษ

 

ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล

 

เรื่อง การกำหนดเกณฑ์ผ่านการทดสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ.2560

เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้ง เปลี่ยนตำแหน่ง และเปลี่ยนประเภทการจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยมีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับการคัดเลือกบุคคลในระบบราชการมหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรกำหนดเกณฑ์มาตรฐานคะแนนสอบภาษาอังกฤษของพนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อใช้ในการดำเนินการด้านทรัพยากรบุคคลากรบุคคล  โดยมีรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ลำดับที่

ประเภทคะแนนทดสอบ

ตำแหน่งประเภทวิชาการ 
(อาจารย์ / นักวิจัย)

ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

ทุกตำแหน่ง

นักวิเทศสัมพันธ์ หรือ ตำแหน่งที่ต้องติดต่อประสานงานกับ
ต่างประเทศ

1

  IELTS (Academic Module)

6

3

4

2

  TOEFL IBT (Internet Based)

79

29

40

3

  TOEFL - ITP

550

390

433

4

  TOEFL - CBT

213

90

120

5

  TOEIC

-

400

500

6

  MU GRAD Test

80

36

48

7

  MU - ELT

-

56

70

โดยมีผลการสอบภาษาอังกฤษ ตามเกณฑ์ที่กำหนด และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร 

 

 

 

 

 

 

< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>