ข่าวสารและกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม Road Show โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล ปี 2559

 ฝ่ายทรัพยากรบุคล และ ฝ่ายการพยาบาล คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดกิจกรรม Road Show 

" โครงการสรรหาบุคลากรพยาบาล "  คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ เพื่อเตรียมบุคลากรให้เพียงพอแก่การขยายการให้บริการ
ทางการแพทย์ และเตรียมพร้อมสู่การเปิดให้บริการของสถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
 ในปี 2560  โดยมีนักศึกษาพยาบาลให้ความสนใจ
และเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก และสอบถามรายละเอียดของการปฏิบัติงานเชิงลึก  ซึ่งการจัดกิจกรรมในครั้งนี้สร้างแรงจูงใจให้นักศึกษา
เกิดความประทับใจและสนใจเข้าทำงานในคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นอย่างยิ่ง

เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559  ณ  คณะพยาบาลศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  จังหวัดนครนายก  วันที่ 29 เมษายน  2559

ณ วิทยาลัยพยาบาลและสุขภาพ  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา จังหวัดกรุงเทพ  และวันที่ 2 พฤษภาคม 2559    คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี

< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>