ข่าวสารและกิจกรรม

ผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์

     

 ประกาศ  

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี   

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์

 

          ตามประกาศคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  ลงวันที่  28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 เรื่อง รับสมัคร บุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานสนับสนุนการแพทย์เฉพาะทาง หน่วยพยาธิและนิติเวช นั้น

              บัดนี้  ได้คัดเลือกผู้สมัครจากคุณสมบัติเบื้องต้น  ใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์ วุฒิปริญญาตรี/โท สังกัดโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ ฝ่ายสนับสนุนทางการแพทย์ งานสนับสนุนการแพทย์เฉพาะทาง หน่วยพยาธิและนิติเวช เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 5 ราย ดังต่อไปนี้

ลำดับที่

ชื่อ –  นามสกุล

 1

นายธีรภัทร

ทวยหาญรักษา

 2 

นางสาวสุดารัตน์

ลี้รัตนา

 3 

นายนรุตม์

โพธิ์เงิน

4

นายเกรียงไกร

สกุลช่างสัจจะทัย

 5

นายพริษฐ์

กิตติรัตนวิวัฒน์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

รายละเอียดการสอบ         สอบสัมภาษณ์

วันเวลาและสถานที่สอบ    งานทรัพยากรบุคคลจะแจ้ง  วัน เวลา และสถานที่สอบคัดเลือก ให้ผู้สมัครทราบทางโทรศัพท์

รายละเอียดเพิ่มเติม          ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกนำบัตรประชาชนมาแสดงในวันสอบด้วย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

< ย้อนกลับ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ดูข่าวทั้งหมด >>