ผู้ขอสมัครสมาชิกซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า “ผู้สมัคร” และ ผู้รับสมัครสมาชิก จะเรียกว่า “ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี” กรุณาอ่านข้อตกลงด้านล่างนี้โดยละเอียด เพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ ในการเป็นสมาชิกของท่าน

  1. การสมัครสมาชิก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น
  2. ผู้สมัครต้องกรอกข้อมูลตนเองที่เป็นจริง ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ไม่หยาบคายหรือส่อไปในทางลามกอนาจารและไม่พาดพิงสอดคล้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์
  3. ผู้ใดที่แอบอ้าง หรือกระทำการใด ๆ ต่อการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล โดยใช้ข้อมูลของผู้อื่นแอบอ้างสมาชิกเพื่อให้ได้สิทธิมาซึ่งการเป็นสมาชิก ถือเป็นความผิดต้องรับโทษตามกฎหมายที่กำหนดไว้
  4. ผู้สมัครยินยอมให้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว และ ข้อมูลอื่นใด ที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิก ซึ่งหาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตรวจสอบพบว่าข้อมูลของท่านไม่ชัดเจน หรือเป็นเท็จ ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มีสิทธิในการยกเลิกสมาชิกของผู้สมัครได้
  5. ในการใช้งานระบบสมาชิกและเว็บไซด์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบที่ ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีตั้งขึ้นอย่างเคร่งครัด
  6. ข้อมูลของ ผู้สมัครจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่าน ก่อนได้รับอนุญาต เพื่อประโยชน์ทางการค้าหรือ ประโยชน์ทางด้านอื่น ๆทั้งสิ้น นอกจากจะได้รับหมายศาล หรือ หนังสือทางราชการซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
  7. เมื่อเป็นสมาชิกแล้วผู้สมัครจะได้รับข่าวสารประชาสัมพันธ์ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จากทาง e-mail และ SMS และสื่ออื่น ๆ ที่ ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เห็นสมควร ทั้งนี้ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้ทำการตรวจจับ Virus ก่อนการส่ง e-mail ข่าวสารไปยังท่านทุกครั้ง ดังนั้นถ้าเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านเกิดผิดปกติอันเนื่องมาจากติด Virus หรือ Spam Mail ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
  8. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกความเป็นสมาชิกได้ โดยไม่ต้องบอกกล่าวให้ทราบล่วงหน้า
  9. คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ขอสงวนสิทธิในการหยุดให้บริการระบบสมาชิกเมื่อใดก็ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้า ข้าพเจ้าผู้ได้อ่านเงื่อนไขการสมัครสมาชิกแล้ว และยินยอมให้ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ตรวจสอบข้อมูลส่วนตัว หรือ ข้อมูลใดที่ผู้สมัครระบุในการสมัครสมาชิกถ้าผู้สมัครตกลงยินยอมผูกพันและปฏิบัติตามข้อตกลง และเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในข้อตกลงดังกล่าว รวมทั้งข้อตกลงและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่ทางคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี เห็นสมควร แต่ถ้าไม่ตกลงกรุณากด “ไม่ยอมรับ” เพื่อกลับไปหน้าหลัก
ยอมรับ