กิตติกรรมประกาศ (Acknowledgement)

ขอขอบพระคุณ

 

ในการพัฒนา ระบบขอจริยธรรม (E-submission Online) นี้ คณะผู้จัดทำและดำเนินการ ขอขอบพระคุณ

1. ผศ.ดร.นพ. ชูศักดิ์ โอกาศเจริญ (ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน)

2. ศ.นพ. บุญส่ง องค์พิพัฒนกุล (รองคณบดีฝ่ายวิจัย)

3. รศ.นพ. จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน

4. นางสาววันเพ็ญ จามรวงศ์ (หัวหน้าหน่วยจริยธรรมวิจัยในคน)

5. นางสาววรางคณา พุฒศรี (เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์)

และคณะกรรรมการจริยธรรมวิจัยในคน เจ้าหน้าที่ ทุกท่านที่ให้การสนับสนุนทุก ๆ ด้าน ด้วยดีเสมอมา

  

ด้วยความเคารพอย่างสูง

  

นายเกรียงไกร พิพิธหิรัญการ และ คณะผู้จัดทำ

2017/09/03Copyright © 2018 Facultty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All rights reserved.

Navigation

Social Media