ติดต่อ (Contact)

หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน
งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก
สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
อาคารวิจัยและสวัสดิการ ชั้น 3 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
270 ถนนพระราม 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 02-201-1618, 02-201-1611, โทรสาร 02-201-1611


เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง

1. นางสาววันเพ็ญ จามรวงศ์ (หัวหน้าหน่วยฯ) โทร.  02-201-2175 อีเมล์ : wanpen.jam@mahidol.ac.th 

2. นางสาวนงลักษณ์ ปรัชญาประเสริฐ โทร. 02-201-1544 อีเมล์ : nongluk.pra@mahidol.ac.th

3. นางสาวกิตติมา หงษาคำ โทร. 02-201-0388 อีเมล์ : kittima.hon@mahidol.ac.th

4. นางสาวเกศมณี รัตนพันธ์ โทร. 02-201-2175 อีเมล์ : kedmani.rat@mahidol.ac.th

5. นางสาววรางคณา พุฒศรี โทร. 02-201-0388 อีเมล์ : warangkhana.pus@mahidol.ac.th

Copyright © 2018 Facultty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All rights reserved.

Navigation

Social Media