หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน (Staff)

หัวหน้าหน่วยจริยธรรมวิจัยในคน

นางสาววันเพ็ญ จามรวงศ์
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-2175
อีเมล์. wanpen.jam@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่

นางสาววรางคณา พุฒศรี
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-2772
อีเมล์. warangkhana.pus@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่

นางสาวกิตติมา หงษาคำ
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-0388
อีเมล์. kittima.hon@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่

นางสาวเกศมณี รัตนพันธ์
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-2175
อีเมล์. kedmani.rat@mahidol.ac.th

เจ้าหน้าที่

นางสาวนงลักษณ์ ปรัชญาประเสริญ
หน่วยจริยธรรมการวิจัยในคน งานสนับสนุนการวิจัยทางคลินิก สำนักงานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
โทร. 02-201-1544
อีเมล์. 

Copyright © 2018 Facultty of Medicine Ramathibodi Hospital, Mahidol University. All rights reserved.

Navigation

Social Media